____________________________________
Hjemmesiden lukker - se venligst  trekantens-vandforsyning.dk

___________________________________

Gårslev Vandværk er nedlagt pr. den 31. juni 2021 

og er nu en sammenlægning af Brejning, Mørkholt, Skærup, og Gårslev Vandværker. 

Det nye vandværk kommer til at hedde Trekantens Vandforsyning. 

Der vil blive oprettet en ny hjemmeside med det nye navn snarest. De gamle hjemmesider bliver fortsat opdateret, indtil den nye hjemmeside er etableret.


Der er blevet valgt en ny bestyrelse til Trekantens vandforsyning.

Bestyrelsen består af 8 medlemmer som er valgt fra de gamle vandværker. 

Bestyrelsen har konstitueret sig således.


Formand: Jørgen P. Jørgensen

Næstformand: Steen L. Kristensen

Kasserer: Hans Christian Clemmensen

Sekretær: Hans Peder Thomsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Jesper Bruun, Niky P. Thomsen, 

Finn Kragh Olesen og Mogens H. MikkelsenKontakt vandforsyningen:

Formand – 2211 8016

Drift – 3033 0723Hilsen

Trekantens Vandværk


______________________________________________________________________________


 09-06-2021


Generalforsamlingen vedtog den 08-06-2021 nedlæggelsen af Gårslev Vandværk

og åbnede dermed op for etableringen Af Vandværket BGMS 

Klik på nedenstående for mere information


BGMS´  Vedtægter

BGMS´ Regulativ

BGMS´TakstbladAl kontakt til vandværket fortsætter via de sædvanlige telefon/mails etc. indtil andet angives her på siden !

______________________________________________________________________________19-05-2021

GeneralforsamlingVi indkalder nu til den forsinkede Genralforsamling:


Tirsdag d.8. Juni 2021 kl. 19.00
Sted: Gårslev Sognegård Skolegade 22
7080 Børkop


1. Valg af dirigent

2. Beretning om det forløbne år

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget fremlægges

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

6. Behandling af indkomne forslag

Forslag:

Bestyrelsens indstilling til godkendelse af sammenlægning/fusion mellem Skærup, Brejning, Mørkholt og Gårslev Vandværker i det fortsættende vandværk BGMS med tilbage virkendende kraft fra 1. januar 2021. 


7. EventueltVi har grundet Corona´en ikke kunne gennemføre fusionen som forventet i 2020 derfor denne "genindkaldelse". Husk nu det der Corona pas/test resultat !
______________________________________________

08-03-2021


Nyt fra Bestyrelsen


Som tidligere beskrevet har vi igangsat fusionen mellem Brejning, Mørkholt og nu også Skærup Vandværk !

På grund af Corona situationen, er dette dog blevet en del forsinket og derfor har vi været nød til at fortsætte i de enkelte værker.

Dette har bevirket at vi nu vil indkalde til en afsluttende generalforsamling, for en endelig godkendelse af regnskabet for 2020, samt vedtagelse af sammenlægnings kontrakten.


Håber i har forståelse herfor, og ser frem til at se dem der har tid og lyst !


Dato og tidspunkt vil fremgå her og i dagspressen, så snart vi må samles igen !Bestyrelsen i Gårslev Vandværk


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Årsopgørelsen for 2020 blev udsendt i slutningen af januar til betaling den 22.02.21


Aconto opkrævning for 2021 deles i 2.

Første aconto opkrævning bliver udsendt i slutningen af marts til betaling 01.04.21 og dækker perioden 01.01.21 til 30.06.21

Anden aconto opkrævning kommer i august til betaling 01.09.21 og dækker perioden 01.07.21 til 31.12.21.

_________________________________________________________________22-09-2020


På den ekstraordinære Generalforsamling

 blev det enstemmigt vedtaget,

 at vi opløser Gårslev Vandværk og

 fusionerer med Mørkholt og Brejning,

 i et nyt og lokalt stærkt Vandværk.

Dette sker den 1. januar 2021

Der vil her på siden blive informeret om dato og sted for den Stiftende Generalforsamling.

Bestyrelsen takker for tilliden. 


____________________________________________________________________
14-10-2020

EKstraordinær generalforsamling

DEN EKSTRAORDINÆRE GENRALFORSAMLINGER DEN 

TIRSDAG   22-10-2020


ENESTE PUNKT PÅ DAGSORDNEN ER PUNKT 6 FRA DEN ORDINÆRE. 
05-08-2020


Generalforsamling Gårslev Vandværk

Generalforsamling onsdag d.26. august 2020 kl. 19.00

Sted: Gårslev sognegård Skolegade 22

Gårslev 7080 Børkop

1. Valg af dirigent

2. Beretning om det forløbne år

3. Det reviderede regnskab forelæggestil godkendelse

4. Budget fremlægges

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

6. Behandling af indkomne forslag

               Bestyrelsens indstilling til godkendelse af sammenlægning/fusion mellem                                         Brejning, Mørkholt og Gårslev Vandværker i det fortsættende                                                             vandværk BGM med virkning fra 1. januar 2021.

7. Eventuelt

Bestyrelsen

Gårslev Vandværk

______________________________________________________________________________


11-05-2020

som verden ser ud, forventer vi at 

gennemføre vores generalforsamling 

efter sommerferien / senest september.

håber at alle har

 forståelse herfor.

______________________________________________________________________________


14-04-2020


Vi må desværre udsætte vores 

Generalforsamling pga. Corona !


Der kommer nærmere info så snart vi er

 i stand til at sætte en ny dato.
01-07-2019


Meddeles fra Bestyrelsen


BBGM samarbejdet bestående af Brejning, Børkop, Gårslev & Mørkholt Vandværker, har afholdt bestyrelses møde den 26/6, og stoppet samarbejdet om at fusionere og skabe et fælles værk !

Værkerne kan ikke komme overens om at fusionere, på grund af meget forskellige holdninger til driftsomkostninger, vedligehold og/eller investeringer bagud- såvel som fremadrettet.

Man har forsøgt at finde fælles niveau, men ser sig ikke i stand til at nå sammen!


De 4 værker fortsætter dog samarbejdet, som man har haft i mange år, med ringforbindelse etc. - og fortsat om at skaffe en ny rå vands forsyning, til alle værker, med henblik på at sikre fortsat rent vand til alle forbrugere ved evt. forureninger.


Denne korte meddelelse skal ses i lyset af at vi ønsker at informere vores andelshavere så hurtigt som muligt.


Mørkholt, Brejning & Gårslev Vandværker, arbejder videre med alternative løsninger til at optimere deres drift sammen.


VH Bestyrelsen Gårslev Vandværk______________________________________________________________________________
25-02-2019

Informations møde om fremtidens drikkevand 


Kom og hør om de planer, der arbejdes med for at sikre dit drikkevand langt ud i fremtiden.

Børkop Halvøen er desværre ramt af pesticidforeninger i drikkevandet, og derfor arbejdes der med planer om at sikre drikkevandet i det, der i daglig tale kaldes Børkop Halvøen.

Mødet afholdes i:


Sognehuset Fælleshåbsvej 2, Gauerslund tirsdag d. 19.03.2019 kl. 19.00-21.00.


På mødet vil vandværkernes fælles rådgiver fremlægge planerne om den nye forsyningsstruktur for hele området. Planerne omhandler:

 • Sammenlægning af de 4 selskaber til et fælles vandforsyningsselskab
 • Ny kildeplads med tilhørende råvandsledninger
 • Bygning af nyt fremtidssikret vandværk med tilhørende hovedledninger
 • Nedlægning af bygninger, installationer og lign. som ikke skal bruges mere


Mød op og giv din menig til kende således, at bestyrelserne i de 4 vandværker kan arbejde videre med disse planer.

Det haster, da området er uden en egentlig nødforsyning.


Med venlig hilsen

Bestyrelserne i Brejning, Børkop, Gårslev & Mørkholt Vandværker.______________________________________________________________________________


Nyt fra Gårslev Vandværk

Gårslev Vandværk 20.12.2018


Det er med beklagelse at vandværks passeren, gennem det meste af en generation, Birger Krogh, har valgt at bruge mere tid i sit sommerhus, og dermed opsagt samarbejdet med Vandværket – bestyrelsen ser tilbage på et mange årigt positivt og givtigt samarbejde.


I den anledning har Bestyrelsen gennem længere tid set på løsnings muligheder for at erstatte Birger – sammenkoblet med den lidt turbulente tid vi har være igennem fra sommerferien til nu – og med blik på hvad vi som bestyrelse ser af muligheder fremover, har vi valgt at fuldtids ansætte en Vandværks passer. Bestyrelsen har ansat Christian Mikkelsen med virkning fra den 1. januar 2019.


Bestyrelsen har lagt vægt på Christians viden og kendskab til vandværket, men også til forretningsgangen i bestyrelsen – og som Vandværks passer er det også uvurderlig at Birger har lovet at hjælpe Christian så godt på vej som det er muligt.

Som erstatning for Christian i bestyrelsen indtræder suppleant Mogens Mikkelsen.


Bestyrelsen takker Birger for et langt og godt samarbejde, og ser frem til samarbejdet med Christian.


Venlig hilsen Bestyrelsen


Gårslev Vandværk24. september 2018


Nu er drikkevandet godt igen

Faktisk er det fortsat godt 


Kære forbruger ved Mørkholt og Gårslev Vandværk

Mørkholt og Gårslev Vandværk har nu fået resultatet af flere analyser, som viser, at alle krav til drikkevand er igen overholdt. Du skal derfor ikke længere koge vandet, før du bruger det i husholdningen.

Baggrund

20. september 2018 fik du et brev fra Mørkholt og Gårslev Vandværk med en anbefaling om, at du skulle koge vandet, fordi der var for mange bakterier i. Kravene til drikkevand var overskredet så meget, at embedslægen anbefalede, at vi skulle koge vandet.

Samme dag fik vi udtaget flere prøver af vandet forskellige steder på vandværket og ledningsnettet. De nye prøver viser, at vandet  er rent og overholder alle krav til drikkevands kvalitet. Du kan derfor trygt drikke vandet. Vi beklager den ulejlighed det må have medført for dig.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Mørkholt og Gårslev Vandværk


HUSK AT INFORMERE DINE NABOER OG VENNER I GÅRSLEV OG MØRKHOLT


Vandværket vil offentliggøre nyt på denne side, og på Facebook : 7080 gårslev


Info om sommer 2018.

Der blev i sommer konstateret den "nye" forurenings type i Gårslev Vandværks boringer  - dog var problemet i den ene boring så lav at vi sammen med Børkop Vandværk og kommunen, besluttede at vi blandede lidt vand fra den boring med i brugsvandet  - på denne måde var Gårslev Vandværk fortsat i drift med filtre etc. og vi kunne dække behovet for vand i en ualmindelig tør sommer.

Den 20. september blev der konstateret én bakterie i vandet - Den konstaterede bakterie i én af prøverne kan nu ikke længere findes, og vi må drikke vores vand som vi plejer.


20.12.2018

Nyt fra Gårslev Vandværk


Det er med beklagelse at vandværkspasseren, gennem det meste af en generation, Birger Krogh, har valgt at bruge mere tid i sit sommerhus, og dermed opsagt samarbejdet med Vandværket – bestyrelsen ser tilbage på et mangeårigt positivt og givtigt samarbejde.

I den anledning har Bestyrelsen gennem længere tid set på løsnings muligheder for at erstatte Birger – sammenkoblet med den lidt turbulente tid vi har være igennem fra sommerferien til nu – og med blik på hvad vi som bestyrelse ser af muligheder fremover, har vi valgt at fuldtids ansætte en Vandværkspasser. Bestyrelsen har ansat Christian Mikkelsen med virkning fra den 1. januar 2019.

Bestyrelsen har lagt vægt på Christians viden og kendskab til vandværket, men også til forretningsgangen i bestyrelsen – og som Vandværkspasser er det også uvurderligt at Birger har lovet at hjælpe Christian så godt på vej som det er muligt.

Som erstatning for Christian i bestyrelsen indtræder suppleant Mogens Mikkelsen

Bestyrelsen takker Birger for et langt og godt samarbejde, og ser frem til samarbejdet med Christian.


Venlig hilsen Bestyrelsen

GeneralforsamlingVi indklader nu til den forsinkede Genralforsamling:


______________________________________________

08-03-2021


Nyt fra Bestyrelsen


Som tidligere beskrevet har vi igangsat fusionen mellem Brejning, Mørkholt og nu også Skærup Vandværk !

På grund af Corona situationen, er dette dog blevet en del forsinket og derfor har vi været nød til at fortsætte i de enkelte værker.

Dette har bevirket at vi nu vil indkalde til en afsluttende generalforsamling, for en endelig godkendelse af regnskabet for 2020, samt vedtagelse af sammenlægnings kontrakten.


Håber i har forståelse herfor, og ser frem til at se dem der har tid og lyst !


Dato og tidspunkt vil fremgå her og i dagspressen, så snart vi må samles igen !Bestyrelsen i Gårslev Vandværk


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Årsopgørelsen for 2020 blev udsendt i slutningen af januar til betaling den 22.02.21


Aconto opkrævning for 2021 deles i 2.

Første aconto opkrævning bliver udsendt i slutningen af marts til betaling 01.04.21 og dækker perioden 01.01.21 til 30.06.21

Anden aconto opkrævning kommer i august til betaling 01.09.21 og dækker perioden 01.07.21 til 31.12.21.

_________________________________________________________________22-09-2020


På den ekstraordinære Generalforsamling

 blev det enstemmigt vedtaget,

 at vi opløser Gårslev Vandværk og

 fusionerer med Mørkholt og Brejning,

 i et nyt og lokalt stærkt Vandværk.

Dette sker den 1. januar 2021

Der vil her på siden blive informeret om dato og sted for den Stiftende Generalforsamling.

Bestyrelsen takker for tilliden. 


____________________________________________________________________
14-10-2020

EKstraordinær generalforsamling

DEN EKSTRAORDINÆRE GENRALFORSAMLINGER DEN 

TIRSDAG   22-10-2020


ENESTE PUNKT PÅ DAGSORDNEN ER PUNKT 6 FRA DEN ORDINÆRE. 
05-08-2020


Generalforsamling Gårslev Vandværk

Generalforsamling onsdag d.26. august 2020 kl. 19.00

Sted: Gårslev sognegård Skolegade 22

Gårslev 7080 Børkop

1. Valg af dirigent

2. Beretning om det forløbne år

3. Det reviderede regnskab forelæggestil godkendelse

4. Budget fremlægges

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

6. Behandling af indkomne forslag

               Bestyrelsens indstilling til godkendelse af sammenlægning/fusion mellem                                         Brejning, Mørkholt og Gårslev Vandværker i det fortsættende                                                             vandværk BGM med virkning fra 1. januar 2021.

7. Eventuelt

Bestyrelsen

Gårslev Vandværk

______________________________________________________________________________


11-05-2020

som verden ser ud, forventer vi at 

gennemføre vores generalforsamling 

efter sommerferien / senest september.

håber at alle har

 forståelse herfor.

______________________________________________________________________________


14-04-2020


Vi må desværre udsætte vores 

Generalforsamling pga. Corona !


Der kommer nærmere info så snart vi er

 i stand til at sætte en ny dato.
01-07-2019


Meddeles fra Bestyrelsen


BBGM samarbejdet bestående af Brejning, Børkop, Gårslev & Mørkholt Vandværker, har afholdt bestyrelses møde den 26/6, og stoppet samarbejdet om at fusionere og skabe et fælles værk !

Værkerne kan ikke komme overens om at fusionere, på grund af meget forskellige holdninger til driftsomkostninger, vedligehold og/eller investeringer bagud- såvel som fremadrettet.

Man har forsøgt at finde fælles niveau, men ser sig ikke i stand til at nå sammen!


De 4 værker fortsætter dog samarbejdet, som man har haft i mange år, med ringforbindelse etc. - og fortsat om at skaffe en ny rå vands forsyning, til alle værker, med henblik på at sikre fortsat rent vand til alle forbrugere ved evt. forureninger.


Denne korte meddelelse skal ses i lyset af at vi ønsker at informere vores andelshavere så hurtigt som muligt.


Mørkholt, Brejning & Gårslev Vandværker, arbejder videre med alternative løsninger til at optimere deres drift sammen.


VH Bestyrelsen Gårslev Vandværk______________________________________________________________________________
25-02-2019

Informations møde om fremtidens drikkevand 


Kom og hør om de planer, der arbejdes med for at sikre dit drikkevand langt ud i fremtiden.

Børkop Halvøen er desværre ramt af pesticidforeninger i drikkevandet, og derfor arbejdes der med planer om at sikre drikkevandet i det, der i daglig tale kaldes Børkop Halvøen.

Mødet afholdes i:


Sognehuset Fælleshåbsvej 2, Gauerslund tirsdag d. 19.03.2019 kl. 19.00-21.00.


På mødet vil vandværkernes fælles rådgiver fremlægge planerne om den nye forsyningsstruktur for hele området. Planerne omhandler:

 • Sammenlægning af de 4 selskaber til et fælles vandforsyningsselskab
 • Ny kildeplads med tilhørende råvandsledninger
 • Bygning af nyt fremtidssikret vandværk med tilhørende hovedledninger
 • Nedlægning af bygninger, installationer og lign. som ikke skal bruges mere


Mød op og giv din menig til kende således, at bestyrelserne i de 4 vandværker kan arbejde videre med disse planer.

Det haster, da området er uden en egentlig nødforsyning.


Med venlig hilsen

Bestyrelserne i Brejning, Børkop, Gårslev & Mørkholt Vandværker.______________________________________________________________________________


Nyt fra Gårslev Vandværk

Gårslev Vandværk 20.12.2018


Det er med beklagelse at vandværks passeren, gennem det meste af en generation, Birger Krogh, har valgt at bruge mere tid i sit sommerhus, og dermed opsagt samarbejdet med Vandværket – bestyrelsen ser tilbage på et mange årigt positivt og givtigt samarbejde.


I den anledning har Bestyrelsen gennem længere tid set på løsnings muligheder for at erstatte Birger – sammenkoblet med den lidt turbulente tid vi har være igennem fra sommerferien til nu – og med blik på hvad vi som bestyrelse ser af muligheder fremover, har vi valgt at fuldtids ansætte en Vandværks passer. Bestyrelsen har ansat Christian Mikkelsen med virkning fra den 1. januar 2019.


Bestyrelsen har lagt vægt på Christians viden og kendskab til vandværket, men også til forretningsgangen i bestyrelsen – og som Vandværks passer er det også uvurderlig at Birger har lovet at hjælpe Christian så godt på vej som det er muligt.

Som erstatning for Christian i bestyrelsen indtræder suppleant Mogens Mikkelsen.


Bestyrelsen takker Birger for et langt og godt samarbejde, og ser frem til samarbejdet med Christian.


Venlig hilsen Bestyrelsen


Gårslev Vandværk24. september 2018


Nu er drikkevandet godt igen

Faktisk er det fortsat godt 


Kære forbruger ved Mørkholt og Gårslev Vandværk

Mørkholt og Gårslev Vandværk har nu fået resultatet af flere analyser, som viser, at alle krav til drikkevand er igen overholdt. Du skal derfor ikke længere koge vandet, før du bruger det i husholdningen.

Baggrund

20. september 2018 fik du et brev fra Mørkholt og Gårslev Vandværk med en anbefaling om, at du skulle koge vandet, fordi der var for mange bakterier i. Kravene til drikkevand var overskredet så meget, at embedslægen anbefalede, at vi skulle koge vandet.

Samme dag fik vi udtaget flere prøver af vandet forskellige steder på vandværket og ledningsnettet. De nye prøver viser, at vandet  er rent og overholder alle krav til drikkevands kvalitet. Du kan derfor trygt drikke vandet. Vi beklager den ulejlighed det må have medført for dig.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Mørkholt og Gårslev Vandværk


HUSK AT INFORMERE DINE NABOER OG VENNER I GÅRSLEV OG MØRKHOLT


Vandværket vil offentliggøre nyt på denne side, og på Facebook : 7080 gårslev


Info om sommer 2018.

Der blev i sommer konstateret den "nye" forurenings type i Gårslev Vandværks boringer  - dog var problemet i den ene boring så lav at vi sammen med Børkop Vandværk og kommunen, besluttede at vi blandede lidt vand fra den boring med i brugsvandet  - på denne måde var Gårslev Vandværk fortsat i drift med filtre etc. og vi kunne dække behovet for vand i en ualmindelig tør sommer.

Den 20. september blev der konstateret én bakterie i vandet - Den konstaterede bakterie i én af prøverne kan nu ikke længere findes, og vi må drikke vores vand som vi plejer.


20.12.2018

Nyt fra Gårslev Vandværk


Det er med beklagelse at vandværkspasseren, gennem det meste af en generation, Birger Krogh, har valgt at bruge mere tid i sit sommerhus, og dermed opsagt samarbejdet med Vandværket – bestyrelsen ser tilbage på et mangeårigt positivt og givtigt samarbejde.

I den anledning har Bestyrelsen gennem længere tid set på løsnings muligheder for at erstatte Birger – sammenkoblet med den lidt turbulente tid vi har være igennem fra sommerferien til nu – og med blik på hvad vi som bestyrelse ser af muligheder fremover, har vi valgt at fuldtids ansætte en Vandværkspasser. Bestyrelsen har ansat Christian Mikkelsen med virkning fra den 1. januar 2019.

Bestyrelsen har lagt vægt på Christians viden og kendskab til vandværket, men også til forretningsgangen i bestyrelsen – og som Vandværkspasser er det også uvurderligt at Birger har lovet at hjælpe Christian så godt på vej som det er muligt.

Som erstatning for Christian i bestyrelsen indtræder suppleant Mogens Mikkelsen

Bestyrelsen takker Birger for et langt og godt samarbejde, og ser frem til samarbejdet med Christian.


Venlig hilsen Bestyrelsen

GeneralforsamlingVi indklader nu til den forsinkede Genralforsamling:

______________________________________________

08-03-2021


Nyt fra Bestyrelsen


Som tidligere beskrevet har vi igangsat fusionen mellem Brejning, Mørkholt og nu også Skærup Vandværk !

På grund af Corona situationen, er dette dog blevet en del forsinket og derfor har vi været nød til at fortsætte i de enkelte værker.

Dette har bevirket at vi nu vil indkalde til en afsluttende generalforsamling, for en endelig godkendelse af regnskabet for 2020, samt vedtagelse af sammenlægnings kontrakten.


Håber i har forståelse herfor, og ser frem til at se dem der har tid og lyst !


Dato og tidspunkt vil fremgå her og i dagspressen, så snart vi må samles igen !Bestyrelsen i Gårslev Vandværk


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Årsopgørelsen for 2020 blev udsendt i slutningen af januar til betaling den 22.02.21


Aconto opkrævning for 2021 deles i 2.

Første aconto opkrævning bliver udsendt i slutningen af marts til betaling 01.04.21 og dækker perioden 01.01.21 til 30.06.21

Anden aconto opkrævning kommer i august til betaling 01.09.21 og dækker perioden 01.07.21 til 31.12.21.

_________________________________________________________________22-09-2020


På den ekstraordinære Generalforsamling

 blev det enstemmigt vedtaget,

 at vi opløser Gårslev Vandværk og

 fusionerer med Mørkholt og Brejning,

 i et nyt og lokalt stærkt Vandværk.

Dette sker den 1. januar 2021

Der vil her på siden blive informeret om dato og sted for den Stiftende Generalforsamling.

Bestyrelsen takker for tilliden. 


____________________________________________________________________
14-10-2020

EKstraordinær generalforsamling

DEN EKSTRAORDINÆRE GENRALFORSAMLINGER DEN 

TIRSDAG   22-10-2020


ENESTE PUNKT PÅ DAGSORDNEN ER PUNKT 6 FRA DEN ORDINÆRE. 
05-08-2020


Generalforsamling Gårslev Vandværk

Generalforsamling onsdag d.26. august 2020 kl. 19.00

Sted: Gårslev sognegård Skolegade 22

Gårslev 7080 Børkop

1. Valg af dirigent

2. Beretning om det forløbne år

3. Det reviderede regnskab forelæggestil godkendelse

4. Budget fremlægges

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

6. Behandling af indkomne forslag

               Bestyrelsens indstilling til godkendelse af sammenlægning/fusion mellem                                         Brejning, Mørkholt og Gårslev Vandværker i det fortsættende                                                             vandværk BGM med virkning fra 1. januar 2021.

7. Eventuelt

Bestyrelsen

Gårslev Vandværk

______________________________________________________________________________


11-05-2020

som verden ser ud, forventer vi at 

gennemføre vores generalforsamling 

efter sommerferien / senest september.

håber at alle har

 forståelse herfor.

______________________________________________________________________________


14-04-2020


Vi må desværre udsætte vores 

Generalforsamling pga. Corona !


Der kommer nærmere info så snart vi er

 i stand til at sætte en ny dato.
01-07-2019


Meddeles fra Bestyrelsen


BBGM samarbejdet bestående af Brejning, Børkop, Gårslev & Mørkholt Vandværker, har afholdt bestyrelses møde den 26/6, og stoppet samarbejdet om at fusionere og skabe et fælles værk !

Værkerne kan ikke komme overens om at fusionere, på grund af meget forskellige holdninger til driftsomkostninger, vedligehold og/eller investeringer bagud- såvel som fremadrettet.

Man har forsøgt at finde fælles niveau, men ser sig ikke i stand til at nå sammen!


De 4 værker fortsætter dog samarbejdet, som man har haft i mange år, med ringforbindelse etc. - og fortsat om at skaffe en ny rå vands forsyning, til alle værker, med henblik på at sikre fortsat rent vand til alle forbrugere ved evt. forureninger.


Denne korte meddelelse skal ses i lyset af at vi ønsker at informere vores andelshavere så hurtigt som muligt.


Mørkholt, Brejning & Gårslev Vandværker, arbejder videre med alternative løsninger til at optimere deres drift sammen.


VH Bestyrelsen Gårslev Vandværk______________________________________________________________________________
25-02-2019

Informations møde om fremtidens drikkevand 


Kom og hør om de planer, der arbejdes med for at sikre dit drikkevand langt ud i fremtiden.

Børkop Halvøen er desværre ramt af pesticidforeninger i drikkevandet, og derfor arbejdes der med planer om at sikre drikkevandet i det, der i daglig tale kaldes Børkop Halvøen.

Mødet afholdes i:


Sognehuset Fælleshåbsvej 2, Gauerslund tirsdag d. 19.03.2019 kl. 19.00-21.00.


På mødet vil vandværkernes fælles rådgiver fremlægge planerne om den nye forsyningsstruktur for hele området. Planerne omhandler:

 • Sammenlægning af de 4 selskaber til et fælles vandforsyningsselskab
 • Ny kildeplads med tilhørende råvandsledninger
 • Bygning af nyt fremtidssikret vandværk med tilhørende hovedledninger
 • Nedlægning af bygninger, installationer og lign. som ikke skal bruges mere


Mød op og giv din menig til kende således, at bestyrelserne i de 4 vandværker kan arbejde videre med disse planer.

Det haster, da området er uden en egentlig nødforsyning.


Med venlig hilsen

Bestyrelserne i Brejning, Børkop, Gårslev & Mørkholt Vandværker.______________________________________________________________________________


Nyt fra Gårslev Vandværk

Gårslev Vandværk 20.12.2018


Det er med beklagelse at vandværks passeren, gennem det meste af en generation, Birger Krogh, har valgt at bruge mere tid i sit sommerhus, og dermed opsagt samarbejdet med Vandværket – bestyrelsen ser tilbage på et mange årigt positivt og givtigt samarbejde.


I den anledning har Bestyrelsen gennem længere tid set på løsnings muligheder for at erstatte Birger – sammenkoblet med den lidt turbulente tid vi har være igennem fra sommerferien til nu – og med blik på hvad vi som bestyrelse ser af muligheder fremover, har vi valgt at fuldtids ansætte en Vandværks passer. Bestyrelsen har ansat Christian Mikkelsen med virkning fra den 1. januar 2019.


Bestyrelsen har lagt vægt på Christians viden og kendskab til vandværket, men også til forretningsgangen i bestyrelsen – og som Vandværks passer er det også uvurderlig at Birger har lovet at hjælpe Christian så godt på vej som det er muligt.

Som erstatning for Christian i bestyrelsen indtræder suppleant Mogens Mikkelsen.


Bestyrelsen takker Birger for et langt og godt samarbejde, og ser frem til samarbejdet med Christian.


Venlig hilsen Bestyrelsen


Gårslev Vandværk24. september 2018


Nu er drikkevandet godt igen

Faktisk er det fortsat godt 


Kære forbruger ved Mørkholt og Gårslev Vandværk

Mørkholt og Gårslev Vandværk har nu fået resultatet af flere analyser, som viser, at alle krav til drikkevand er igen overholdt. Du skal derfor ikke længere koge vandet, før du bruger det i husholdningen.

Baggrund

20. september 2018 fik du et brev fra Mørkholt og Gårslev Vandværk med en anbefaling om, at du skulle koge vandet, fordi der var for mange bakterier i. Kravene til drikkevand var overskredet så meget, at embedslægen anbefalede, at vi skulle koge vandet.

Samme dag fik vi udtaget flere prøver af vandet forskellige steder på vandværket og ledningsnettet. De nye prøver viser, at vandet  er rent og overholder alle krav til drikkevands kvalitet. Du kan derfor trygt drikke vandet. Vi beklager den ulejlighed det må have medført for dig.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Mørkholt og Gårslev Vandværk


HUSK AT INFORMERE DINE NABOER OG VENNER I GÅRSLEV OG MØRKHOLT


Vandværket vil offentliggøre nyt på denne side, og på Facebook : 7080 gårslev


Info om sommer 2018.

Der blev i sommer konstateret den "nye" forurenings type i Gårslev Vandværks boringer  - dog var problemet i den ene boring så lav at vi sammen med Børkop Vandværk og kommunen, besluttede at vi blandede lidt vand fra den boring med i brugsvandet  - på denne måde var Gårslev Vandværk fortsat i drift med filtre etc. og vi kunne dække behovet for vand i en ualmindelig tør sommer.

Den 20. september blev der konstateret én bakterie i vandet - Den konstaterede bakterie i én af prøverne kan nu ikke længere findes, og vi må drikke vores vand som vi plejer.


20.12.2018

Nyt fra Gårslev Vandværk


Det er med beklagelse at vandværkspasseren, gennem det meste af en generation, Birger Krogh, har valgt at bruge mere tid i sit sommerhus, og dermed opsagt samarbejdet med Vandværket – bestyrelsen ser tilbage på et mangeårigt positivt og givtigt samarbejde.

I den anledning har Bestyrelsen gennem længere tid set på løsnings muligheder for at erstatte Birger – sammenkoblet med den lidt turbulente tid vi har være igennem fra sommerferien til nu – og med blik på hvad vi som bestyrelse ser af muligheder fremover, har vi valgt at fuldtids ansætte en Vandværkspasser. Bestyrelsen har ansat Christian Mikkelsen med virkning fra den 1. januar 2019.

Bestyrelsen har lagt vægt på Christians viden og kendskab til vandværket, men også til forretningsgangen i bestyrelsen – og som Vandværkspasser er det også uvurderligt at Birger har lovet at hjælpe Christian så godt på vej som det er muligt.

Som erstatning for Christian i bestyrelsen indtræder suppleant Mogens Mikkelsen

Bestyrelsen takker Birger for et langt og godt samarbejde, og ser frem til samarbejdet med Christian.


Venlig hilsen Bestyrelsen

På den ekstraordinære Generalforsamling blev det en stemmigt vedtaget at fusionen melle de lokale vanværker i Mørkholt og Brejning gennemføres pr. den 1 januar 2021

14-10-2020

EKstraordinær generalforsamling

DEN EKSTRAORDINÆRE GENRALFORSAMLINGER DEN 

TIRSDAG   22-10-2020


ENESTE PUNKT PÅ DAGSORDNEN ER PUNKT 6 FRA DEN ORDINÆRE. 
05-08-2020


Generalforsamling Gårslev Vandværk

Generalforsamling onsdag d.26. august 2020 kl. 19.00

Sted: Gårslev sognegård Skolegade 22

Gårslev 7080 Børkop

1. Valg af dirigent

2. Beretning om det forløbne år

3. Det reviderede regnskab forelæggestil godkendelse

4. Budget fremlægges

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

6. Behandling af indkomne forslag

               Bestyrelsens indstilling til godkendelse af sammenlægning/fusion mellem                                         Brejning, Mørkholt og Gårslev Vandværker i det fortsættende                                                             vandværk BGM med virkning fra 1. januar 2021.

7. Eventuelt

Bestyrelsen

Gårslev Vandværk

______________________________________________________________________________


11-05-2020

som verden ser ud, forventer vi at 

gennemføre vores generalforsamling 

efter sommerferien / senest september.

håber at alle har

 forståelse herfor.

______________________________________________________________________________


14-04-2020


Vi må desværre udsætte vores 

Generalforsamling pga. Corona !


Der kommer nærmere info så snart vi er

 i stand til at sætte en ny dato.
01-07-2019


Meddeles fra Bestyrelsen


BBGM samarbejdet bestående af Brejning, Børkop, Gårslev & Mørkholt Vandværker, har afholdt bestyrelses møde den 26/6, og stoppet samarbejdet om at fusionere og skabe et fælles værk !

Værkerne kan ikke komme overens om at fusionere, på grund af meget forskellige holdninger til driftsomkostninger, vedligehold og/eller investeringer bagud- såvel som fremadrettet.

Man har forsøgt at finde fælles niveau, men ser sig ikke i stand til at nå sammen!


De 4 værker fortsætter dog samarbejdet, som man har haft i mange år, med ringforbindelse etc. - og fortsat om at skaffe en ny rå vands forsyning, til alle værker, med henblik på at sikre fortsat rent vand til alle forbrugere ved evt. forureninger.


Denne korte meddelelse skal ses i lyset af at vi ønsker at informere vores andelshavere så hurtigt som muligt.


Mørkholt, Brejning & Gårslev Vandværker, arbejder videre med alternative løsninger til at optimere deres drift sammen.


VH Bestyrelsen Gårslev Vandværk______________________________________________________________________________
25-02-2019

Informations møde om fremtidens drikkevand 


Kom og hør om de planer, der arbejdes med for at sikre dit drikkevand langt ud i fremtiden.

Børkop Halvøen er desværre ramt af pesticidforeninger i drikkevandet, og derfor arbejdes der med planer om at sikre drikkevandet i det, der i daglig tale kaldes Børkop Halvøen.

Mødet afholdes i:


Sognehuset Fælleshåbsvej 2, Gauerslund tirsdag d. 19.03.2019 kl. 19.00-21.00.


På mødet vil vandværkernes fælles rådgiver fremlægge planerne om den nye forsyningsstruktur for hele området. Planerne omhandler:

 • Sammenlægning af de 4 selskaber til et fælles vandforsyningsselskab
 • Ny kildeplads med tilhørende råvandsledninger
 • Bygning af nyt fremtidssikret vandværk med tilhørende hovedledninger
 • Nedlægning af bygninger, installationer og lign. som ikke skal bruges mere


Mød op og giv din menig til kende således, at bestyrelserne i de 4 vandværker kan arbejde videre med disse planer.

Det haster, da området er uden en egentlig nødforsyning.


Med venlig hilsen

Bestyrelserne i Brejning, Børkop, Gårslev & Mørkholt Vandværker.______________________________________________________________________________


Nyt fra Gårslev Vandværk

Gårslev Vandværk 20.12.2018


Det er med beklagelse at vandværks passeren, gennem det meste af en generation, Birger Krogh, har valgt at bruge mere tid i sit sommerhus, og dermed opsagt samarbejdet med Vandværket – bestyrelsen ser tilbage på et mange årigt positivt og givtigt samarbejde.


I den anledning har Bestyrelsen gennem længere tid set på løsnings muligheder for at erstatte Birger – sammenkoblet med den lidt turbulente tid vi har være igennem fra sommerferien til nu – og med blik på hvad vi som bestyrelse ser af muligheder fremover, har vi valgt at fuldtids ansætte en Vandværks passer. Bestyrelsen har ansat Christian Mikkelsen med virkning fra den 1. januar 2019.


Bestyrelsen har lagt vægt på Christians viden og kendskab til vandværket, men også til forretningsgangen i bestyrelsen – og som Vandværks passer er det også uvurderlig at Birger har lovet at hjælpe Christian så godt på vej som det er muligt.

Som erstatning for Christian i bestyrelsen indtræder suppleant Mogens Mikkelsen.


Bestyrelsen takker Birger for et langt og godt samarbejde, og ser frem til samarbejdet med Christian.


Venlig hilsen Bestyrelsen


Gårslev Vandværk24. september 2018


Nu er drikkevandet godt igen

Faktisk er det fortsat godt 


Kære forbruger ved Mørkholt og Gårslev Vandværk

Mørkholt og Gårslev Vandværk har nu fået resultatet af flere analyser, som viser, at alle krav til drikkevand er igen overholdt. Du skal derfor ikke længere koge vandet, før du bruger det i husholdningen.

Baggrund

20. september 2018 fik du et brev fra Mørkholt og Gårslev Vandværk med en anbefaling om, at du skulle koge vandet, fordi der var for mange bakterier i. Kravene til drikkevand var overskredet så meget, at embedslægen anbefalede, at vi skulle koge vandet.

Samme dag fik vi udtaget flere prøver af vandet forskellige steder på vandværket og ledningsnettet. De nye prøver viser, at vandet  er rent og overholder alle krav til drikkevands kvalitet. Du kan derfor trygt drikke vandet. Vi beklager den ulejlighed det må have medført for dig.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Mørkholt og Gårslev Vandværk


HUSK AT INFORMERE DINE NABOER OG VENNER I GÅRSLEV OG MØRKHOLT


Vandværket vil offentliggøre nyt på denne side, og på Facebook : 7080 gårslev


Info om sommer 2018.

Der blev i sommer konstateret den "nye" forurenings type i Gårslev Vandværks boringer  - dog var problemet i den ene boring så lav at vi sammen med Børkop Vandværk og kommunen, besluttede at vi blandede lidt vand fra den boring med i brugsvandet  - på denne måde var Gårslev Vandværk fortsat i drift med filtre etc. og vi kunne dække behovet for vand i en ualmindelig tør sommer.

Den 20. september blev der konstateret én bakterie i vandet - Den konstaterede bakterie i én af prøverne kan nu ikke længere findes, og vi må drikke vores vand som vi plejer.


20.12.2018

Nyt fra Gårslev Vandværk


Det er med beklagelse at vandværkspasseren, gennem det meste af en generation, Birger Krogh, har valgt at bruge mere tid i sit sommerhus, og dermed opsagt samarbejdet med Vandværket – bestyrelsen ser tilbage på et mangeårigt positivt og givtigt samarbejde.

I den anledning har Bestyrelsen gennem længere tid set på løsnings muligheder for at erstatte Birger – sammenkoblet med den lidt turbulente tid vi har være igennem fra sommerferien til nu – og med blik på hvad vi som bestyrelse ser af muligheder fremover, har vi valgt at fuldtids ansætte en Vandværkspasser. Bestyrelsen har ansat Christian Mikkelsen med virkning fra den 1. januar 2019.

Bestyrelsen har lagt vægt på Christians viden og kendskab til vandværket, men også til forretningsgangen i bestyrelsen – og som Vandværkspasser er det også uvurderligt at Birger har lovet at hjælpe Christian så godt på vej som det er muligt.

Som erstatning for Christian i bestyrelsen indtræder suppleant Mogens Mikkelsen

Bestyrelsen takker Birger for et langt og godt samarbejde, og ser frem til samarbejdet med Christian.


Venlig hilsen Bestyrelsen